Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Ogres novada domes preses dienests
  Publicēts: 2011-05-13  13:46:00 / Pašvaldība
 
 Ziņot redakcijai  

Pēc Ogres novada pašvaldības pasūtījuma Rīgas individuālā pētniecības uzņēmuma “Pededze” (IPU “Pededze”) ir izstrādājis dabas parka “Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plānu laika periodam no 2011. līdz 2021. gadam.

Īpaši aizsargājamā teritorija dabas parks “Ogres Zilie kalni” atrodas Ogres novada Ogres pilsētā un Ikšķiles novadā (tā platība ir 312 ha). Dabas parks izveidots 2004. gadā un tam noteikts arī NATURA 2000 teritorijas statuss. Teritorijai ir divi īpašnieki: Rīgas pilsētas pašvaldība un Ogres novada pašvaldība.

2002. gadā Ogres Zilo kalnu teritorija inventarizēta projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo teritoriju sistēmas saskaņošana ar EMERALD/ NATURA 2000 aizsargājamo teritoriju tīklu” ietvaros; konstatēta tās lielā bioloģiskā vērtība un ieteikts tai piešķirt aizsargājamas dabas teritorijas statusu. 2003. - 2004. gadā veikti papildus pētījumi un izstrādāts šīs potenciālās aizsargājamās teritorijas Dabas aizsardzības plāns periodam no 2004. līdz 2010. gadam.

2004. gadā teritorijai noteikts aizsardzības statuss, lai aizsargātu Ogres Zilo kalnu osu grēdu, tās dabas vērtības, īpatnējo ainavu, kā arī teritorijas kultūrvēsturiskās vērtības, vienlaikus nodrošinot teritorijas rekreācijas un izglītojošo resursu izmantošanu.

Nozīmīgākās teritorijas dabas vērtības ir Latvijā retais ģeomorfoloģiskais un ģeoloģiskais veidojums – osu grēda ar tai raksturīgo specifisko biotopu un sugu sastāvu un īpatnējo rekreatīvi augstvērtīgo ainavu.

Parka teritorijā ir konstatēti 3 īpaši aizsargājamo biotopu veidi, kas aizņem lielāko daļu parka platības. Izplatītākie (214,6 ha jeb 68.8% teritorijas) ir aizsargājamie skujkoku meži uz osveida reljefa formām (ES aizsargājamo biotopu kods 9060). Nelielā platībā (16.1 ha jeb 5.2% teritorijas) sastopami purvainu mežu (ES aizsargājamo biotopu kods 91D0*) ar augsto purvu (ES aizsargājamo biotopu kods 7110*) fragmentiem mozaīkveida komplekss. Daļa vecāko mežaudžu bez tam atbilst arī dabisko vai potenciāli dabisko meža biotopu kategorijai.

Dabas parka veģetācija ir floristiski bagāta, floras pamatu veido skujkoku mežu sugas, t.sk. liels ir gaišajiem osu priežu mežiem raksturīgo sugu skaits (58 sugas). Sugu sarakstā ir 18 retas un aizsargājamas vaskulāro augu sugas, starp tām ir 14 Latvijā īpaši aizsargājamas augu sugas. Dabas parkā konstatētas 6 retas un aizsargājamas putnu sugas un vairākas retu un aizsargājamu kukaiņu sugu dzīvotnes.

Nozīmīgākās dabas parka sociālekonomiskās vērtības ir liels rekreācijas un dabas izziņas potenciāls ainaviski ļoti pievilcīgā teritorijā. Rekreācija ir viens no galvenajiem un tradicionāliem Ogres Zilo kalnu teritorijas izmantošanas veidiem. Aktuāla problēma ir nepietiekošā atpūtas infrastruktūra, kā arī atpūtas un sporta plānošanas un uzraudzības neatbilstība rekreācijas slodzēm, kuras ilgstoši ir veidojušās un veidojas galvenokārt stihiski.
 
2010.-2011. gadā pēc Ogres novada pašvaldības pasūtījuma teritorijai izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns (2011.–2021. gadam), kas sagatavots atbilstoši 09.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”(ar grozījumiem 27.01.2009., 2010.). Sākot dabas aizsardzības plāna izstrādi, 2010. gada 23. martā Ogrē, Ogres novada pašvaldības telpās tika organizēta informatīvā sanāksme. Pēc tās tika izveidota dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupa, kuras sanāksmes notika 2010. gada 20. jūlijā, 14. decembrī, 2011. gada. 24. februārī un 10. martā Ogrē, Ogres novada pašvaldības telpās. Plāna izstrādes gaitā tika saņemti dažādi priekšlikumi, galvenokārt no novadu pašvaldībām un sporta organizācijām, sportistiem un treneriem (aktīvākie priekšlikumu iesniedzēji bija pārstāvji no Ogres Slēpošanas kluba un Latvijas Slēpošanas savienības), par kuru iestrādāšanu dabas aizsardzības plānā notika ilgstošas diskusijas. Plāna sabiedriskās apspriešanas gaitā tika iesniegti priekšlikumi un komentāri par plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem un teritorijas zonējuma projektu. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika Ogrē, Ogres novada pašvaldības telpās 2011. gada 11. aprīlī.
 
Izstrādājot dabas parka „Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plānu 2011.-2021. gadam, tika izvirzīti vairāki dabas parka apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi.
 
TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANAS ILGTERMIŅA MĒRĶI
1. Saglabāt Zilo Kalnu osu ekosistēmu ar tai raksturīgo biotopu un sugu kompleksu un nodrošināt tās ilgtspēju; saglabāt tipiskās osu ainavas.
2. Nodrošināt daudzfunkcionālu teritorijas izmantošanu atpūtai un sportam, optimāli sabalansējot dabas aizsardzības un rekreācijas funkcijas.
3. Nodrošināt dabas parka pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši aizsargājamās teritorijas mērķiem.
 
TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANAS ĪSTERMIŅA MĒRĶI (plānā paredzētajam apsaimniekošanas periodam)
A. Administratīvie un organizatoriskie mērķi
1. Izstrādāt un pieņemt teritorijas individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, iestrādāt teritoriju plānojumos dabas parka funkcionālo zonējumu.
2. Ikšķiles un Ogres novadu teritorijas plānojumos iestrādāt nosacījumus, kam jāsekmē teritorijas dabas vērtību saglabāšana.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu, kas nodod teritoriju nomā Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūrai. Nomas līgumā jāiestrādā visi nosacījumi, kas nomniekam pieprasa apsaimniekot teritoriju saskaņā ar īpaši aizsargājamās un NATURA 2000 teritorijas mērķiem un uzdevumiem, kā arī saskaņā ar teritorijas individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.
4. Dabas parka robeža dabā iezīmēt ar 11 informatīvām zīmēm.
5. Izveidot darbotiesspējīgu dabas parka uzraudzības dienestu, kas nodrošina parka uzraudzību.
 
B. Dabas vērtību saglabāšana un uzturēšana
1. Nodrošināt īpaši aizsargājamo biotopu (skujkoku meži uz osveida reljefa formām) un dabisko meža biotopu, kā arī sugu daudzveidības saglabāšanos.
2. Nodrošināt osiem raksturīgo gaišo priežu mežu saglabāšanos un ilgtspēju.
3. Kontrolēt un bremzēt ruderālu un invazīvu sugu izplatīšanos.
4. Nodrošināt ļoti retās aizsargājamās sugas – Ruiša pūķgalves – augšanas vietas un populācijas saglabāšanos.
5. Apturēt eroziju erodētajās platībās un atveseļot nomīdītās platības, samazināt teritorijas tiešo eitrofikāciju.
6. Nodrošināt racionāla nesabiezināta taku tīkla pastāvēšanu, organizēt rekreācijas plūsmas.
 
C. Atpūtas iespēju nodrošināšana, rekreācijas kvalitātes uzlabošana
1. Veikt taku un nelielo uzturēšanās vietu labiekārtošanu.
2. Uzturēt esošās slēpošanas un riteņbraukšanas (2 MTB trases) takas un izveidot jaunu tautas slēpošanas trasi.
3. Izveidot un aprīkot tūristu taku, daļā takas ierīkojot apgaismojumu.
4. Izveidot labiekārtotas atpūtas vietas pie ūdens (2 peldvietas un 2-3 atpūtas vietas mežā pie ūdens).
5. Izveidot nelielu tūrisma informācijas centru pie galvenās ieejas dabas parkā.
6. Uzcelt multifunkcionālu tūrisma informācijas un sporta centru vienā no apmeklētākajām dabas parka vietām – pašlaik degradētajā Dubkalnu karjera teritorijā.
7.  Ierīkot 5 atklātas autostāvvietas pie populārākajām atpūtas zonām.
8. Izveidot asfaltētu un apgaismotu skrituļošanas trasi.
9. Izveidot Dubkalnu karjera teritorijā pie tūrisma informācijas un sporta centra sporta laukumu–stadionu.
10. Uzbūvēt vieglas konstrukcijas skatu torni augstākajā dabas parka vietā.
 
D. Sabiedrības izglītošana un informēšana
1.  Nodrošināt plaši pieejamu informāciju par dabas parka dabas vērtībām un atpūtas iespējām teritorijā (6 informatīvie stendi parkā, bukleti, periodiska informēšana plašsaziņas līdzekļos).
2. Izveidot parkā dabas izziņas taku.
E. Dabas vērtību un rekreācijas slodžu monitorings
1. Veikt Natura 2000 monitoringu, reģionālo un lokālo meža monitoringu.
2. Veikt dabas plānā paredzēto pasākumu monitoringu un aizsargājamo sugu monitoringu.
 
Dabas vērtību saglabāšanas un aizsardzības nodrošināšanai dabas aizsardzības plānā iekļauts teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts un teritorijas zonējuma projekts.
 
Dabas parkā „Ogres Zilie kalni” paredzēts nodalīt 3 funkcionālās zonas: dabas lieguma zonu, dabas parka zonu un neitrālo zonu.
Dabas lieguma zonā iekļauta daļa no aizsargājamo biotopu aizņemtās platības, kā arī dabiskie meža biotopi un meža nogabali, kuros ir galvenās reto un aizsargājamo sugu dzīvotnes. Prioritāte šajā zonā ir dabas vērtību un dabas daudzveidības saglabāšana.
 
Dabas lieguma zonā organizētā atpūta ir iespējama, izmantojot tikai esošos ceļus un takas. Jaunu taku veidošana ir aizliegta, esošo taku paplašināšana atļauta tikai dažās vietās – dabas aizsardzības plānā paredzēto taku paplašināšanai; daļu no esošajām takām vēlams slēgt.
Dabas lieguma zonā atļauta labiekārtojuma objektu izvietošana gar takām un ceļiem, atļauta dabas izziņas takas veidošana. Pieļaujama skatu torņa būvēšana dabas aizsardzības plānā paredzētajā vietā.
 
Dabas lieguma zonas kopplatība ir 110.5 ha jeb 35.4 % no teritorijas.
 
Dabas parka zonā iekļauta lielākā daļa parka teritorijas. Prioritāte šajā zonā ir sabalansēta dabas vērtību saglabāšana un atpūtas iespēju nodrošināšana. Šajā zonā ir iespējams un ir paredzēts uzlabot rekreācijas iespējas, pilnveidojot atpūtas infrastruktūru saskaņā ar dabas aizsardzības plānā paredzēto. Dabas lieguma zonas kopplatība ir 197.3 ha jeb 63.3 % no teritorijas.
 
Neitrālā zona noteikta bijušā Dubkalnu karjera teritorijas rietumu daļā. Paredzēta teritorijas sakopšana vienlaikus ar labiekārtošanu un jaunas atpūtas un sporta infrastruktūras veidošanu (multifunkcionāls tūrisma informācijas un sporta centrs, sporta laukums–stadions); vajadzības gadījumā pieļaujama mazās ūdenstilpes aizbēršana. Zonas kopplatība ir 4.2 ha jeb 1.3% no teritorijas.
 
 
Saskaņā ar 2007. gada 9. oktobra MK noteikumiem Nr. 686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” pašvaldībai viena mēneša laikā no plāna iesniegšanas ir jāsniedz atzinums. Ja atzinums ir pozitīvs, tad dabas aizsardzības plāna izstrādātājs to iesniedz saskaņošanai Dabas aizsardzības pārvaldei, kas pārbauda, vai plāns izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un iesniedz to apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
 
Ogres novada domes tautsaimniecības komitejas sēdē 12. maijā deputāti, iepazīstoties ar iesniegtajiem materiāliem, nolēma sniegt pozitīvu atzinumu par IPU “Pededze” izstrādāto dabas parka “Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plānu.
 
Galīgais lēmums tiks pieņemts domes sēdē 19. maijā.
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

zinatājs. 
2011-05-15  00:02:23
Super ,malači ...

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības