Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

ogresfakti
  Publicēts: 2011-03-16  12:48:00 / Pašvaldība
 
 Ziņot redakcijai  

Kā ziņots, Ogres novada domes juridiskais dienests solījis nākt klajā ar detalizētu skaidrojumu par jautājumiem, kas saistīti ar Lauberes cūku nobarošanas kompleksu. Turpinājumā publicējam Ogres novada domes atsūtīto materiālu:

Par SIA „Lauberes bekons” cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni
Lauberes pagastā Ogres novadā būvniecību

Šā gada 2. martā Ogres novada pašvaldībā saņēma LR Ekonomikas ministrijas iesniegumum kurā, norādot uz biedrības „Lauberiete” iesniegumu un ņemot vērā saraksti starp biedrību „Lauberiete” un ministriju, kā arī Ogres novada pašvaldību jautājumā par cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni Lauberes pagastā, Ogres novadā celtniecības likumību un Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes Madlienas būvvaldes 23.08.2010. izsniegtās būvatļaujas Nr.31/2010 atbilstību likumu prasībām, Ekonomikas ministrija, uzdots Ogres novada būvinspektoram E.Vilnītim nekavējoties pārtraukt iepriekš minētā kompleksa būvdarbus.

Novada pašvaldība informē, ka, izpildot ministrijas rīkojumu, ar 2011. gada 2. martu visi ar minētā kompleksa būvniecības darbi ir pārtraukti, bet Madlienas būvvaldes 23.08. 2010. izsniegtās būvatļaujas darbība ir apturēta.

Rīt, 17. martā, Ogres novada domes kārtējā sēdes darba kārtībā būs iekļauts jautājums par biedrības „Lauberiete” prasību atcelt Madlienas būvvaldes 23.08.2010. būvatļauju Nr.31/2010 cūku nobarojamā kompleksa ar biogāzes ražotni celtniecībai nekustamā īpašumā „Rukši” Lauberes pagastā, Ogres novadā.
 
Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē jautājums izskatīts 2011. gada 10. martā. Domes sēdes, kā zināms, ir atklātas un tajās var piedalīties arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Sabiedriskā organizācija – biedrība „Lauberiete” lūdz Ogres novada pašvaldību „atzīt par prettiesisku un atcelt Ogres novada pašvaldības Madlienas būvvaldes izdoto būvatļauju SIA „Lauberes bekons” cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni celtniecībai Lauberes pagastā”.

Savu prasību biedrība ”Lauberiete” motivē ar to, ka:
  • nav notikusi ietekmes uz vidi noslēguma ziņojuma neatbilstības dabas aizsardzības likumiem tiesiskā izvērtēšana;
  • veicot ietekmes uz vidi novērtējumu nav pamatotu pierādījumu par šā novērtējuma veicēju kompetenci un pieredzi;
  • pārkāpti Būvniecības likuma 7. panta (1), 11., 12., 22. panti (1), 2. pants (3) un 3.pants (3);
  • nav panākta vienošanās par kompensācijām Lauberes, Suntažu un Madlienas pagastu iedzīvotājiem. Pārkāpts Administratīvā procesa likuma 92. pants.
Izsniegtā būvatļauja aizskar iedzīvotāju Satversmes 105. un 115. panta garantētās tiesības.
 
Saskaņā ar likuma ”Par ietekmi uz vidi novērtējumu” 22. panta pirmās daļas noteikumiem, ”lai saņemtu atļauju uzsākt paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai valsts institūcijai, pašvaldībai vai citai likumā noteiktajai institūcijai noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par noslēguma ziņojumu kopā ar citu normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem.” Kompetentā institūcija, kas 2008.gada 17. martā sniedza Atzinumu Nr.2 par SIA „Lauberes bekons” nobarojamo cūku audzēšanas kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu, ir LR Vides ministrijas (tagad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) Vides pārraudzības valsts birojs.
 
Par šīs valsts institūcijas speciālistu kompetenci ar vides aizsardzību saistītajos specifiskajos jautājumos, to skaitā jautājumos, kas saistīti ar vides aizsardzību regulējošu tiesību normu ievērošanu būvējot un ekspluatējot tādus objektus, kā cūku nobarošanas kompleksu nekustamā ar biogāzes ražotni īpašuma „Rukši”, Lauberes pagasta teritorijā, Lauberes pagasta padomei un kompetentām valsts institūcijām šaubas neradās. Savukārt Vides pārraudzības valsts biroja speciālistiem, sagatavojot atzinumu par SIA „Lauberes bekons” nobarojamo cūku audzēšanas kompleksa izveides ietekmi uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu, nebija šaubu par šā novērtējuma izstrādes tiešo veicēju kompetenci vai godīgumu pret saviem darba pienākumiem.
 
Ar SIA „Lauberes bekons” nobarojamo cūku audzēšanas kompleksa izveides ietekmi uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu pirms tā apstiprināšanas bija iespējams iepazīties ikvienam interesentam, to skaitā biedrībai „Lauberiete”. Noslēguma ziņojums tika ievietots publiskās mājas lapās www.pork.lv un www.vidm.gov.lv. Par to laikrakstā „Ozolmuižas ziņas” tika publicēts paziņojums. Ne Vides pārraudzības valsts birojs, ne Lauberes pagasta padome, nedz arī Ogres novada pašvaldība no biedrības ”Lauberiete” nesaņēma konkrētas norādes uz faktiem, kas dotu pamatu šaubām par iepriekš minētā ietekmes uz vidi novērtējuma autoru kompetenci vides aizsardzības jomā. Bez tam Vides pārraudzības biroja 2008.gada 17.martā sagatavoto Atzinumu Nr.2 bija iespējams apstrīdēt LR Vides ministrijā mēneša laikā no šī atzinuma spēkā stāšanās dienas. Neviena persona, arī biedrība ”Lauberiete”, šo atzinumu norādītajā termiņā nav apstrīdējusi.
 
Būvniecības likuma 7. panta pirmajā daļā formulēta vietējo pašvaldību kompetence būvniecības jomā. Saskaņā ar šī panta pirmā punkta noteikumiem vietējo pašvaldību kompetencē ir ”izstrādāt un apstiprināt savas administratīvās teritorijas plānojumu, detālos plānojumus un to sastāvā esošos apbūves noteikumus, kas ir obligāti visiem būvniecības dalībniekiem un attiecas uz visu veidu būvēm vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī kontrolēt un nodrošināt to izpildi”.
 
Lauberes pagasta padome 2006.gada 1.jūnijā apstiprināja Lauberes pagasta teritorijas plānojumu. Šo lēmumu Ogres novada dome apstiprinājusi 2009.gada 17.septembrī, pieņemot lēmumu „Par Ogres novadā ietilpstošo, bijušo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu kā Ogres novada saistošo noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.5; 2.§), (sk. lemjošās daļas punkts 1.4.).
 
Lauberes pagasta padome 2008.gada 30.septembrī pieņēma lēmumu Nr.3 (prot. Nr.9) atļaut detālplānojuma izstrādi cūku nobarošanas kompleksa izveidei ar biogāzes ražotni Lauberes pagastā. Šāds plānojums tika izstrādāts un saskaņā ar Lauberes pagasta padomes 2008.gada 12.decembra lēmumu Nr.2 (prot. Nr.11) nodots sabiedriskai apspiešanai. Šīs apspriešanas pirmais posms notika no 2008.gada 27.novembra līdz 2008.gada 10.novembrim, bet otrais posms no 2008.gada 18.decembra līdz 2009.gada 20.janvārim.
 
Lauberes pagasta padome, realizējot Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto funkciju, 2009.gada 30.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.5 (prot. Nr.6) par izstrādātā detālplānojuma zemes gabaliem „Rukši”, „Vepri”, „Troļļi”, „Vikingi” Lauberes pagastā, Ogres rajonā, apstiprināšanu. Pēc Lauberes pagasta pievienošanās ar Ogres novadam Ogres novada dome 2009.gada 17.septembrī pieņēma lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr.17/2009 „Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem „Rukši”, „Vepri”, „Troļļi”, „Vikingi”, Lauberes pagastā, Ogres novadā” apstiprināšanu” (prot. Nr.5; 3.§)
 
Šeit aprakstītā Lauberes pagasta un Ogres novada pašvaldības rīcība ļauj secināt, ka Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta prasības nav pārkāptas.
 
Spēkā esošais Lauberes pagasta teritorijas plāns nosaka, ka teritorija, kurā saskaņā ar izstrādāto detālplānu zemes gabaliem „Rukši”, „Vepri”, „Troļļi”, „Vikingi” var atrasties cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni, zemes lietošanas mērķis ir ”jaukta ražošanas un darījumu apbūves teritorija”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.498 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” galvenā saimnieciskā darbība uz šeit minēto nekustamo īpašumu zemes ir lauksaimniecība. Pie šīs grupas pieder zeme, kuru izmanto sējumiem, zāles pļaušanai, lopu ganīšanai. Šai grupai pieskaita zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības, lauksaimniecības uzņēmumu kompleksus, kuri specializējušies konkrētā lauksaimniecības nozarē un kopā ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi atbilstoši uzņēmējdarbības specifikai izmanto ēkas un būves, kas kalpo šo specializēto uzņēmumu ražošanas procesu vajadzībām.
 
Ņemot vērā šos apstākļus, detālplāns par iepriekš norādīto zemes īpašumu zemes izmantošanas veidu nosaka lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve.
 
Tātad cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni būvniecība un turpmākā ekspluatācija patiesībā nav pretrunā Lauberes pagasta teritorijas plānojumā paredzētajam zemes izmantošanas veidam, jo Lauberes pagasta teritorijas plānojumā nav noteikts vispārīgs aizliegums nodarboties ar cūkkopību vai noteikti dzīvnieku skaita ierobežojumi cūku kompleksu būvniecībai pagasta teritorijā.
 
Apbūves noteikumi paredz, ka pirms pašvaldība akceptē konkrētas saimnieciskās darbības veikšanu, kā dotajā gadījumā cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni būvniecību un turpmāko tā ekspluatāciju jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijās, nekustamā īpašuma īpašniekiem ir jāizstrādā detālplānojums, paredzot tajā obligāti pildāmi pasākumus aizsardzībai pret trokšņiem un cita veida piesārņojumiem. Kā jau iepriekš minēts, šāds detālplānojums pēc Lauberes pagasta padomes pieprasījuma ir izstrādāts un no minētās pašvaldības puses akceptēts.
 
Līdz ar to Lauberes pagasta pašvaldība un Ogres novada pašvaldība nav pārkāpušas Būvniecības likuma 11.panta otrās daļas noteikumus.
 
Būvniecības likuma 11.panta pirmās daļasnoteikumi paredz, ka zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku. Šajā gadījumā cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni būvniecība notiek uz būves pasūtītājam, t.i., SIA „Lauberes bekons” piederošas zemes. Tātad norādītās likuma normas nav pārkāptas.
 
Saskaņā ar Būvniecības likuma 11.panta trešās daļas noteikumiem „pašvaldība var neatļaut apbūvi vai ierobežot to koriģējot, savā lēmumā motivējot, kādas likuma normas nepieļauj šādu būvniecību, kā arī ņemot vērā teritorijas plānojuma (detālā plānojuma) un publiskās apspriešanas rezultātus.”
 
Lemjot jautājumu par cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni nekustamo īpašumu „Rukši”, „Vepri”, „Troļļi”, „Vikingi” Lauberes pagasta teritorijā aizliegšanu vai atļaušanu, objektīvi nepastāvēja neviena likuma norma, kas, ņemot vērā konkrētos apstākļus, būtu devusi pašvaldībai iespēju neatļaut šāda kompleksa būvniecību. LR Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts birojs savā Atzinumā Nr.2 par SIA ”Lauberes bekons” nobarojamo cūku audzēšanas kompleksa izveides ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu nepārprotami norāda ”…ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā nav konstatēti izslēdzoši fakti, kas nepieļautu cūku audzēšanas kompleksa izveidi Ogres rajona Lauberes pagastā, …”.
 
Tā kā minētā kompleksa būvniecība nav arī pretrunā ar spēkā esošo Lauberes pagasta teritorijas plānojumu un detālplānojumu zemes gabaliem „Rukši”, „Vepri”, „Troļļi”, „Vikingi”, Lauberes pagasta padome 2009.gada 30.jūnijā pieņēma lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr.4 „Detālplānojums zemes gabaliem „Rukši”, „Vepri”, „Troļļi”, „Vikingi”, Lauberes pagastā”. Šādi rīkojoties, Lauberes pagasta padome ir ņēmusi vērā gan Civillikuma 1036. un 1038. pantos noteiktās īpašnieka tiesības rīkoties ar tam piederošu mantu, nepārkāpjot labās ticības principu un principu, saskaņā ar kuru, ierobežojumiem ir jābūt attaisnojamiem, tas ir, tiem ir jābūt noteiktiem ar likumu, tiem ir jābūt ar leģitīmu mērķi un tiem ir jābūt samērīgiem. Tātad ar šo lēmumu bija jānodrošina saprātīgs līdzsvars starp SIA “Lauberes bekons” tiesībām netraucēti izmantot savas īpašuma tiesības un iegūt no Lauberes pagasta teritorijā tai piederošajiem īpašumiem pēc iespējas lielāku ekonomisku labumu, no vienas puses, un pie šo īpašumu tiešā tuvumā dzīvojošo personu tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē, no otras puses.
 
Līdz ar to nav arī pamata atzīt biedrības „Lauberiete” iesniegumā izteikto apgalvojumu, par to, ka Madlienas būvvaldes 23.08.2010. būvatļauja „aizskar iedzīvotāju Satversmes 105. un 115. panta garantētās tiesības”.
 
Būvniecības likuma 12.panta pirmajā daļā noteikumi paredz, ka pašvaldība, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, nodrošina paredzētās būves publisku apspriešanu, ja būve būtiski:
1) pasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus;
2) samazina nekustamā īpašuma vērtību;
u.t.t.”
 
Informatīvie materiāli par SIA „Lauberes bekons” plānoto nobarojamo cūku audzēšanas kompleksu bija pieejami Lauberes pagasta padomē, Madlienas pagasta padomē, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā pārvaldē un Vides pārraudzības valsts birojā.
 
Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” laidienā Nr. 84 (2006.gada 31.maijs) publicēts paziņojums par to, ka LR Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts birojs 20.04.2006. pieņēmis lēmumu Nr.237 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA „Lauberes bekons” cūku audzēšanas kompleksa izveidei Ogres rajona Lauberes pagasta nekustamos īpašumos ”Vepri” un ”Rukši”. Paziņojumā norādīts, ka „interesenti var saņemt informāciju par paredzēto darbību un sagatavotajiem dokumentiem Lauberes pagasta padomē, ”Ozolmuiža”, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldē. Analoga satura paziņojums tika publicēts laikrakstā ”Ozolmuižas ziņas” 2006. gada jūlija numurā.
 
Lauberes pagasta kultūras namā 2007.gada 13.aprīlī notika iecerētā projekta uietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana, kurā piedalījās arī biedrības „Lauberiete” pārstāvji.
 
Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” laidienā Nr. 185 (2008.gada 23.oktobris) tika publicēts paziņojums par to, ka no 2007.gada 27.oktobra līdz 10.novembrim notiks detālplānojuma zemesgabaliem „Rukši”, „Vepri”, „Troļli” un „“Vikingi” Lauberes pagastā, sabiedriskās apriešanas pirmais posms. Tika norādīta vieta atsauksmju un priekšlikumu iesniegšanai. Šāda satura paziņojumi publicēti laikrakstos „Ogres Ziņas” Nr. 122, 2008.gada 20.novembrī, „Ozolmuižas ziņas” Nr. 9, 2008. gada oktobris.
 
Par iepriekš minētā detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai tika ziņots laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr. 197, 1998.gada 18.decembrī, kā arī „Ozolmuižas ziņas” 2008.gada decembra Nr.11. Minētajos paziņojumos norādītas gan vieta, kurā iespējams iepazīties ar plānojuma materiāliem, gan adreses atsauksmju iesniegšanai.
 
Paziņojumi par iespēju iepazīties ar Lauberes pagasta padomes 30.06.2009. apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Detālplānojums zemes gabaliem „Rukši”, „Vepri”, „Troļli” un “Vikingi” Lauberes pagastā, Ogres rajonā” tika ievietoti laikraksta „Latvijas Vēstnesis” Nr. 102, 2009.gada 2.jūlijā, laikrakstā „Ogres Vēstis” 04.07.2009. numurā un „Ozolmuižas ziņas” 2009. gada jūlijā, Nr.7.
 
Likumdošanā nav paredzēta būvvaldes akceptētā būves tehniskā projekta sabiedriskā apspriešana, tomēr ar cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni būves tehnisko projektu jebkurš interesents var iepazīties Madlienas būvvaldes telpās.
 
Visi šeit uzrādītie fakti ļauj secināt, ka Būvniecības likuma 12.pantā ietverto tiesību normu pārkāpumi Lauberes pagasta un Ogres novada pašvaldību, kā arī Madlienas būvvaldes rīcībā, risinot ar cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni projektēšanu un būvniecību saistītos jautājumus, nav konstatējami.
 
Izskatāmajā biedrības „Lauberietes” iesniegumā norādīts, ka iepriekš minētā būvatļauja atceļama, jo pārkāpti Būvniecības likuma 22.panta pirmās daļas noteikumi, tā paša likuma 2.panta trešās daļas un 3. panta trešās daļas noteikumi. Iesniedzēja neuzrāda konkrētus faktus, kas apstiprina minēto tiesību normu pārkāpumus. Līdz ar to biedrības „Lauberiete” apgalvojums iegūst nekonkrētu raksturu.
 
Būvniecības likuma 22.panta pirmajā daļā noteikts, ka „visiem būvniecības dalībniekiem, izņemot šā likuma 16.panta trešajā daļā minētos gadījumus, jāievēro Latvijas būvnormatīvi, kas nosaka pieļaujamos tehnisko parametrus, kritērijus un ierobežojumus.
 
Nav faktu, ka cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni Lauberes pagastā būvniecības dalībnieki savā rīcībā būtu atkāpušies no šīs tiesību normas prasībām. Minētā kompleksa būvprojektu likumā noteiktajā kārtībā 2010.gada 29.aprīlī ar savu lēmumu ir akceptējusi Madlienas būvvalde.
 
Pirms būvprojekta apstiprināšanas tas tika saskaņots ar visām ieinteresētajām un kompetentajām valsts institūcijām, kuru uzdevums ir raudzīties, lai tiktu izpildītas Būvniecības likuma 3. panta trešajā daļā ietvertās prasības, kas nosaka, „būve projektējama un būvējama tā, lai nodrošinātu vides arhitektonisko kvalitāti, vides pieejamību, dabas resursu racionālu izmantošanu, kā arī visas būves un tās atsevišķu daļu:
1) stiprību un stabilitāti; 2) ugunsdrošību; 3) drošību lietošanā; 4) higiēnas un nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi; 5) energoefektivitāti; 6) akustiskās prasības.

Visu šeit norādīto prasību ievērošanu cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni izstrādātajā būvprojektā Nr.15/16-14 garantē tā autors. Ja kāda no minētajām prasībām nebūtu ievērota, tad Madlienas būvvalde 29.04.2010. šo dokumentu nebūtu akceptējusi. Projekta izstrādātājam draud tiesiska atbildība par kādu no Būvniecības likuma 3. panta trešās daļas noteikumu neievērošanu viņa izstrādātajā būvprojektā.

Būvniecības likuma 2. panta trešās daļas noteikumi nosaka, ka būvniecību regulē šis likums, Civillikums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Latvijai saistošie starptautiskie līgumi.
 
Izstrādājot un akceptējot dokumentus, kas tieši vai netieši noteica Madlienas būvvaldes 23.08.2010. būvatļaujas Nr.31/2010 SIA “Lauberes bekons” un “Baltic Pork” izsniegšanu, ir ievērotas Būvniecības likuma, likuma „Par ietekmi uz vidi novērtējumu”, Vides aizsardzības likuma, Civillikuma, Administratīvā procesa likuma, Teritorijas plānošanas likuma, Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi.

Biedrības „Lauberiete” iesniegumā min Administratīvā procesa likuma (APL) 92.panta neievērošanu. Šis APL pants nosaka: „ikviens ir tiesīgs prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas viņam nodarīts ar administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību.”

Iesniedzēja nenorāda kāds mantisks kaitējums ir nodarīts biedrībai „Lauberiete”, Madlienas būvvaldei izsniedzot iepriekš minēto būvatļauju. Biedrība „Lauberiete” nav iesniegusi dokumentu, kas apliecinātu faktu, ka Lauberes, Suntažu un Madlienas iedzīvotāji ir pilnvarojuši šeit nosaukto biedrību turpmāk kārtot jautājumus, kas varētu būt saistīti ar kompensāciju piedziņu sakarā ar iepriekš minētā kompleksa būvniecības izraisīto seku rezultātā nodarīto kaitējumu minēto pagastu iedzīvotājiem.

Reāli iespējamā, t. i., prognozējamā kaitējuma kompensācijas garantijas jautājuma risināšana ir apdraudēto personu un iespējamā kaitējuma nodarītāja kompetence, pēdējam uzņemoties civiltiesisko atbildību. Likumdošanas akti neparedz šāda jautājuma starp ieinteresētajām pusēm atrisinājumu kā obligātu priekšnoteikumu būvatļaujas izsniegšanai šeit izskatāmajā gadījumā. No visiem ekspertu un attiecīgo valsts, pašvaldības institūciju atzinumiem jautājumā par cūkkopības kompleksa ar biogāzes ražotni Lauberes pagastā izriet, ka, ievērojot šāda objekta būvniecības un tālākas ekspluatēšanas noteikumus, nekāds kaitējums minēto pagastu iedzīvotājiem nevarētu būt nodarīts.

Madlienas pagasta pārvaldes Madlienas būvvalde 23.08.2010. būvatļaujas Nr.31/2010 SIA “Lauberes bekons” un “Baltic Pork” cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni būvniecībai izsniegšanas juridisko pusi pamato ar LR Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 112. un 116. punkta nosacījumiem, kā arī ar LR Būvniecības likuma prasībām.

Madlienas būvvaldes izsniegtā būvatļauja ir uzskatāma par administratīvo aktu. Minētā administratīvā akta adresāts ir šīs būvatļaujas saņēmējas, t.i., abas iepriekš minētās uzņēmējsabiedrības, kas neapstrīd šīs būvatļaujas tiesiskumu, neprasa tās atcelšanu un jauna administratīva akta izdošanu. To prasa biedrība „Lauberiete”, kas savā 21.09.2010. iesniegumā nav norādījusi, kādas tieši iesniedzējas tiesības ir pārkāptas izsniedzot iepriekš minēto būvatļauju. Līdz ar to biedrības „Lauberiete” iesniegums tika novērtēts kā populārsūdzība, t.i., sūdzība, ko persona iesniedz sabiedrības, nevis savu interešu aizstāvībai. Administratīvo tiesību piemērošanas praksē, tai skaitā tiesu praksē, publiskās subjektīvās tiesības pārsūdzēt būvatļauju būvniecības procesā ir trešajām personām, kuru īpašuma tiesības aizskar paredzētā būvniecība. No iesnieguma nevar konstatēt, ka biedrības „Lauberiete” īpašuma tiesības Madlienas būvvaldes izsniegtā būvatļauja ir aizskārusi. Tas ir viens no apstākļiem, kas deva pārliecību pēc iepriekš minētā iesnieguma saņemšanas izsniegtās būvatļaujas darbību neapturēt.Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 

kaimins 
2011-03-25  17:23:38
tiešā kompleksa tuvunaa dzivojoss iziiresu bartkevicam vasaras mitni. Varees ar ;gimeni atpusties. to buus nopelnijis godam.

< vērotājam 
2011-03-25  14:50:01
Jā, jā konservaacija notiek. Uzliks vaaciņu un ruk-rukšīši jau urkšķees..

tā gan 
2011-03-25  12:08:21
Ja jau atklāti pasludina ārpus likuma, tad cits nekas neatliek kā veidot Robina Huda variantu, tikai mūsdienīgi - vismaz ar kalašņikoviem

smieklīgi 
2011-03-25  11:46:21
tā it kā runātu dažādās valodās.

vērotājs(pagaidām) 
2011-03-25  11:40:52
nekauņas! turpina savu netīro darbiņu zem konservācijas karoga. Laikam āķi par dziļu ierijuši nevar izspļaut

< apbrinotajam 
2011-03-25  08:09:56
Jā, jā būs kopā armums, jo gatavojas velesanam ...

apbrīnotājs 
2011-03-25  00:01:38
" ar skatu nākotnē"-es arī priecājos līdzi,ka Bartkevičs kopā ar mums- smaks kopā ar mums-dižens gan,cilvēks!

sekoju 
2011-03-24  11:54:52
ne nu vējš nolauzīs nekā. Ka paši ar tām cūkām kakalu nelauž

Rainis 
2011-03-22  08:47:58
Vējš augstākās priedes nolauza, Kas kāpās pie jūras stāvēja. Pēc tālēm tās skatieniem gribēja sniegt, Ne slēpties tās spēja, ne muguras liekt. "Kam lauzi mūs naidīgā pretvara, Vēl cīņa pret tevi nav nobeigta!" Vēl ilgās pēc tālēm dveš pēdējais vaids, Ik zarā pret varu šņāc nerimstošs naids. Un augstākās priedes pēc lauzuma Par kuģiem iz ūdeņiem iznira. Pret vētru lepni cilājās krūts, Pret vētru cīņa no jauna dūc. "Brāz bangas tu, naidīgā pretvara, Mēs sniegsim tāles, kur laimība. Tu vari mūs šķelt, tu vari mūs lauzt, Mēs tāles sniegsim, kur saule aust !"

tā rādās 
2011-03-22  08:47:18
Viņiem nekas no tā nav svēts. Tikai izšēmotā "kotlete". Bet gadās ka tāds "svētums"vienkārši iesprūst

Bartkevič! Mūrniek! Vai nav jānosarkst! 
2011-03-22  08:45:14
Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai, Un svētīts tas, kurš drošs par viņu krīt, Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai, Un saulei liek pār mūsu druvām līt. Te tēvu tēvi sviedriem vagu dzina, Šī saule pirmā svētījusi mūs, Lai takas tās, ko pirmais solis mina, Redz gaitā pēdējā reiz ejam mūs. Nekur virs zemes neapsveiks tik silti Vairs mūs neviens, kā apsveic druvas šīs, Gar kurām augšup slejas bērzu ciltis Un alkšņi, šalcot, veras debesīs. Par visiem svētumiem, ko sirdī nesam, Lai šo ikviens sev pirmā vietā liek: No zemes šīs mēs izauguši esam, Mums šajā zemē galva jānoliek.

svēts mantojums 
2011-03-22  08:43:39
zemē kungus, kas lepnībā sēž..., šķērdībā putina miljonu sviedrus. Zemā kundzības draugus un biedrus, kas savus brāļus spaida un plēš...

ar skatu nākotnē 
2011-03-22  08:42:45
Pateicība Bartkeviča kungam, ka esat ar mums! Cik tas jauki! Ceram, ka pēc savas burvīgās ieceres realizācijas arī būsiet ar mums ne tikai Ogrē, domās, bet te tai piečakarētā vidē. Bet ja padomā San Mikela... sapratīsim..., raugoties no mākoņu maliņas...

tauta 
2011-03-22  08:40:34
Kaunieties, cilvēki, beidziet raut kādam kārtējo kumosu no mutes laukā! Bezkauņas tādi!

loģiski 
2011-03-22  08:36:57
Par cik izrādās, ka Bartkevičam ar Mūrnieku Satversme nav saistoša, tad jau viņi laikam būs pretvalstiski elementi

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības