Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Fakti.lv/Ogres novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
  Publicēts: 2015-09-01  08:29:00 /
 
 Ziņot redakcijai  

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 31. augustā pieņemts lēmums Ogres novada pašvaldības policijas priekšniekam Uģim Ulmanim izteikt piezīmi. 

Šādu disciplināro sodu darba devējs – dome – nolēmis uzlikt par sabiedriskās kārtības nenodrošināšanu Viktora Coja piemiņas koncerta norises laikā šā gada 8.augustā un par Ogres novada pašvaldības nolikuma 5.12., 39.2.punktos ietverot noteikumu neievērošanu Ogres novada pašvaldības policijas priekšniekam Uģim Ulmanim izteikt piezīmi.

Tāpat tika lemts uzdot Ogres novada pašvaldības policijas priekšniekam Uģim Ulmanim viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža izstrādāt un ar Ogres novada pašvaldības domi saskaņot pašvaldības policijas darbību reglamentējošu dokumentu, kas nosaka rīcību sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai Ogres novadā.

Izskatot J.Bērzkalna Ogres novada pašvaldībā 10.08.2015. iesniegto sūdzību (reģistrēta Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” lietvedībā ar Nr.1-10.5/581) par sabiedriskās kārtības nenodrošināšanu pasākumā, kas 08.08.2015. notika Ogres estrādē, (turpmāk – Sūdzība), iepazīstoties ar Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka U.Ulmaņa masu medijos sniegto informāciju (interneta vietnē www.ogrenet.lv 11.08.2015. publikācijā ar nosaukumu “Viktora Coja piemiņas koncerta laikā haoss pilsētas satiksmē”), kur U.Ulmanis izteicis atzinumu: ”Mašīnas tika liktas haotiski. Nebija nekādu satiksmes shēmu vai citi pagaidu risinājumi, lai organizētu satiksmi. Strēlnieku prospekts bija haotisma paraugs”, noklausoties Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieces izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos Inetas Tamanes informāciju par Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka U.Ulmaņa pasīvo rīcību sabiedriskās kārtības nodrošināšanā konkrētā pasākuma laikā, izvērtējot Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka U.Ulmaņa 17.08.2015. iesniegumu Nr.1-13/136 “Par paskaidrojuma sniegšanu sakarā ar darbību, rīcību akustiskā trokšņa novēršanā koncerta laikā 2015.gada 8.augustā”, konstatēts:

1) Sūdzībā norādīts uz iespējamu pārkāpumu, par ko persona būtu saucama pie administratīvās atbildības par normatīvajos aktos noteiktā trokšņa līmeņa pārsniegšanu.

2) Savukārt, kā masu mēdijos norādījis pats Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks, ap pasākuma “Viktora Coja piemiņas koncerts”, kas 08.08.2015. notika Ogres estrādē (turpmāk – Pasākums), norises vietu netika nodrošināta automašīnu droša izvietošana un kustība. No minētā secināms, ka pastāvēja risks sabiedrības drošībai un veselībai.

3) Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 4.1panta pirmās daļas 5.punktā noteikts, ka publiska pasākuma norises laikā aizliegts rīkoties tādā veidā, kas rada draudus pasākuma dalībnieku vai citu personu drošībai un veselībai. Savukārt šā paša panta otrajā daļā norādīts, ka par šā panta pirmajā daļā minēto noteikumu pārkāpšanu personas saucamas pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4) Ņemot vērā Sūdzībā norādīto un Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka U.Ulmaņa publiski sniegto informāciju, būtu vērtējama atbildīgo institūciju un personu rīcība un atbildība par sabiedriskās kārtības un drošības noteikumu pārkāpšanu.

5) Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 1.panta pirmās daļas 5.punktā noteikts, ka kārtības uzturētājs ir Valsts policija vai pašvaldības policija, kā arī juridiskā persona, kurai izsniegta licence apsardzes darbības veikšanai un ar kuru pasākuma organizators ir noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības, kā ari ugunsdrošības prasību izpildi pasākuma laikā, vai pasākuma organizatora personas, kas publiska pasākuma laikā gādā par sabiedriskās kārtības, drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Privātpersonu organizētā publiskā pasākumā Valsts policija vai pašvaldības policija ir kārtības uzturētāji saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Ogres novada pašvaldības rīcībā nav informācijas, vai pasākuma “Viktora Coja piemiņas koncerts”, kas 08.08.2015. notika Ogres estrādē (turpmāk – Pasākums), organizatori bija noslēguši savstarpēju līgumu ar Ogres novada pašvaldības policiju par kārtības uzturēšanu Pasākuma laikā. Ņemot vērā minēto, Ogres novada pašvaldības dome šobrīd nevar izvērtēt, vai attiecībā uz Ogres novada pašvaldības policijas kā kārtības uzturētāja pienākumu izpildes izvērtēšanu Pasākuma laikā būtu piemērojamas Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 13.panta normas.

6) Ogres novada pašvaldības policijas nolikuma (apstiprināts ar 20.10.2005. pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.22, 2.§) (turpmāk – Nolikums) 1.punktā noteikts, ka Ogres novada pašvaldības policija ir Ogres novada pašvaldības iestāde, kuras galvenais uzdevums ir sabiedriskās kārtības uzturēšana Ogres novadā. Savukārt Nolikuma 5.12.punktā noteikts, ka Ogres novada pašvaldības policijas pienākums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību atsevišķos objektos un atsevišķu pasākumu laikā, bet Nolikuma 7.punktā noteikts, ka sadarbojoties ar Valsts policiju, pašvaldības policijas darbiniekam ir saistoši Valsts policijas darbinieku norādījumi. Nolikumā 5.12. un 7.punktā minētie pienākumi ir atsevišķas patstāvīgas normas. Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka U.Ulmaņa paskaidrojuma 1.punktā norādītais, ka atbildīgā persona no policijas puses bija Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres nodaļas dežūrdaļas maiņas vecākais un pašvaldības policijas darbinieki pilda Valsts policijas darbinieku norādes, neatbrīvo Ogres novada pašvaldības policiju no Nolikuma 5.12.punktā noteiktā pienākuma.

7) Ogres novada pašvaldības 16.09.2010. saistošo noteikumu Nr.20/2010 “Par administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Ogres novadā” 1.punktā noteikts, ka šie noteikumi regulē sabiedrisko kārtību Ogres novada teritorijā un nosaka administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Savukārt minēto saistošo noteikumu 4.1.punktā noteikts, ka Ogres novada administratīvajā teritorijā aizliegts traucēt apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību. Par pastāvīga trokšņa radīšanu ar savu darbību vai bezdarbību, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa normatīvus vai robežlielumus, vainīgā persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā. Šo saistošo noteikumu 12.punktā noteikts, ka par 4.1.punktā noteikto prasību neievērošanu, ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst.23.00 līdz plkst.7.00, fiziskajām personām uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 215 euro, bet juridiskajām personām no 285 euro līdz 855 euro. Minēto saistošo noteikumu 15.6.punktā noteikts, ka Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki.

Ņemot vērā Nolikumā un saistošajos noteikumos noteikto, Ogres novada pašvaldības policijai vajadzēja pārbaudīt un noskaidrot visus apstākļus, kas dotu pamatu kvalificēt pārkāpēju darbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Ogres novada pašvaldībā noteiktai kārtībai, atbildīgās personas saucot pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izvērtējos situāciju, nav noskaidrots, cik skaļi tika atskaņota mūzika Pasākuma laikā un vai tiešām tika pārkāpts pieļaujamais trokšņa robežlielums, kā arī vai ar attiecīgo skaļumu atskaņojot mūziku Pasākuma laikā objektīvi varēja tikt traucēts Ogres iedzīvotāju miers. Līdz ar to šajā gadījumā nav veikts viss nepieciešamai, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību.

8) Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka U.Ulmaņa paskaidrojuma 5.punktā norādītais, ka saņemts tikai Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājas izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos I.Tamanes zvans par radīto troksni un naktsmiera traucēšanu un citas sūdzības vai telefona zvani par troksni koncerta laikā dežūrdaļā nav saņemti, neatbrīvo Ogres novada pašvaldības policiju no Nolikuma 5.12.punktā noteiktā pienākuma pašai veikt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību.

9) Nav pamata ignorēt mērierīces neesamību un pastāvošās nepilnības iekšējās darba kārtības organizēšanā, gatavojoties publiskiem pasākumiem, lai nevērtētu Ogres novada pašvaldības policijas rīcību vai bezdarbību Pasākuma norises laikā. Nepamatoti ir argumenti, ka Ogres novada pašvaldības policijai neviens normatīvais akts neuzliek par pienākumu uzmērīt trokšņu skaļumu ar tehniskajām ierīcēm, šāds pienākums izriet no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 243.panta pirmās daļas 1.punkta, kur noteikts, ka pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuras šajā kodeksā paredzētajā kārtībā iegūtas un noteiktā procesuālajā formā nostiprinātas ziņas par faktiem, kurus administratīvā pārkāpuma lietvedībā iesaistītās personas savas kompetences ietvaros izmanto, lai pierādītu administratīvā pārkāpuma esamību vai neesamību un noskaidrotu citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā, kā arī no 237.panta, kur noteikts, ka lietvedības uzdevumi administratīvo pārkāpumu lietās ir šādi: savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrot katras lietas apstākļus, izlemt to stingrā saskaņā ar likumu, nodrošināt pieņemtā lēmuma izpildi, kā arī noskaidrot cēloņus un apstākļus, kas veicina administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, novērst pārkāpumus, audzināt pilsoņus likumu ievērošanas garā un nostiprināt likumību.

10) Minētajā situācijā nav iespējams konstatēt, vai ir pārkāpts pieļaujamais trokšņa robežlielums. Bez trokšņu līmeņa mērījumu veikšanas nav iespējams pārliecinoši konstatēt, vai ir veiktas visas darbības no Ogres novada pašvaldības policijas puses un noteiktie pienākumi, un attiecīgi par pasākuma organizēšanu atbildīgās personas būtu saucamas pie administratīvās atbildības par normatīvajos aktos noteiktā trokšņu līmeņa pārsniegšanu.

11) Nolikuma 9.12.punktā noteikts, ka pašvaldības policijas darbiniekam, pildot pienākumus atbilstoši savai dienesta kompetencei, ir tiesības pēc saskaņošanas ar Ogres novada pašvaldības teritorijā esošās Valsts policijas iestādes priekšnieku uz laiku ierobežot vai pārtraukt transportlīdzekļu vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem [..]. Ņemot vērā minēto, Ogres novada pašvaldības policijai bija tiesības pēc saskaņošanas ar Valsts policijas iestādes priekšnieku veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus šim Pasākumam, līdz ar to, atsaucoties uz Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka U.Ulmaņa masu medijos pausto, ka ”Mašīnas tika liktas haotiski. Nebija nekādu satiksmes shēmu vai citi pagaidu risinājumi, lai organizētu satiksmi. Strēlnieku prospekts bija haotisma paraugs”, secināms, ka Ogres novada pašvaldības policija nav īstenojusi Nolikuma 9.12.punktā paredzēto tiesību.

12) Nolikuma 14.punkta noteikts, ka Ogres novada pašvaldības policijas darbu vada tās priekšnieks, savukārt Nolikuma 39.2.punktā noteikts, ka Ogres novada pašvaldības policijas priekšniekam ir pienākums nodrošināt likuma “Par policiju” un citu pašvaldības policijas darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī saskaņā ar Nolikuma 39.3.punktā noteikto, Ogres novada pašvaldības policijas priekšniekam ir pienākums izstrādāt pašvaldības policijas darbību reglamentējošos dokumentus.

Izvērtējot situāciju, Sūdzībā norādīto, Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka U.Ulmaņa masu medijos sniegto informāciju un paskaidrojumā norādīto, ņemot vērā konstatēto, ir pamats uzskatīt, ka Ogres novada pašvaldības policija nav veikusi visu nepieciešamo, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Ogres novadā Pasākuma laikā, nav pilnā apjomā īstenojusi normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, lai konstatējot pārkāpumu par pārkāpumu atbildīgo personu sauktu pie atbildības. Pamatojoties uz Nolikuma 14.punktu un Darba likuma 90.panta pirmo daļu,

balsojot: PAR –9, PRET –2, ATTURAS –3, Ogres novada pašvaldības dome nolemj:

1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Pēterim Dimantam.

2. Ogres novada pašvaldības policijas priekšniekam Uģim Ulmanim ir tiesības prasīt piezīmes atcelšanu mēneša laikā no piezīmesizteikšanas dienas Darba likuma 94.pantā noteiktajā kārtībā.
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

Naburgs 
2015-09-02  20:01:01
Tas nebija Krasta ielā?

Pansionāts 
2015-09-02  17:01:50
Tai pat laikā policisti neko nedara, lai pakontrolēto aizdomīgo veci, kas iznācis no cietuma un iemitinājies Turkalnes ielā 17, un pasācis intensīvu draudzîbu ar apkārtējiem bērniem un jauniešiem, arī iebarojot šiem pa kādam alkoholam sev zināmiem mērķiem

Tamme mamma 
2015-09-01  22:22:31
Dome nezina vai viņas pakļautībā esošā institūcija ir noslēgusi sadarbības līgumu - absolūts Domes diletantisma piemērs. Pārējo, pat lasīt nav vērts. Domē tiešām nav juristu? Ko pārrunā laikā, kad tiek izsniegtas atļaujas? Būsim reāli, šis ir kārtējais skribelējums, lai domes varza atbrīvotu vietiņu kārtējam savam ieliktenim, kam likuma ievērošana būs tikai skaļš sauklis. Skumji, bet šis domes sasaukums ir uztaisījis milzīgu birokrātisko monstru, lai slēptu savas noziedzīgās darbības (iespējamās, ja kāds izdomās tiesāties)) , pieņēmis tiesājamais Helmanis daudzos vietniekus, kas pašī nezina ko grib un ko var izdarīt un izmanto savus masu mēdijus, savu imbicilo ambīciju apmierināšanai.

Jānis T 
2015-09-01  18:37:49
Pareizi ir, citādi tie šucmaņi nodarbojas tikai ar protokolu sastādīšanu par trijiem nenopļautiem zāles stiebriem grāvmalē

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības