Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Ogres novada domes preses dienests
  Publicēts: 2014-12-11  11:26:00 /
 
 Ziņot redakcijai  

Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejas sēdē 11. decembrī deputāti iepazinās ar izskatīšanai iesniegto Ogres novada pašvaldības nolikuma projektu.

Tautsaimniecības komiteja nolēma iesniegto saistošo noteikumu "Ogres novada pašvaldības nolikums" redakciju virzīt apstiprināšanai domes sēdē, kas notiks 18.decembrī.

Nepieciešamība izstrādāt jaunu nolikumu saistīta ar Ogres novada pašvaldības administrācijas struktūrvienību reorganizāciju saskaņā ar Ogres novada domes šā gada 26.septembrī pieņemto lēmumu.

Šobrīd Ogres novada pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus nosaka pašvaldības 2009.gada 1.jūnija saistošie noteikumi Nr.1/2009 “Ogres novada pašvaldības nolikums”, kas pieņemti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu. Nolikums pieņemts pēc administratīvi teritoriālās reformas, uzsākot Ogres novada pašvaldības darbu. Pastāvīgi veicot dažādas izmaiņas pašvaldības darba organizācijā, nolikums grozīts un papildināts vairāk kā desmit reizes. Nolikums, tāpat kā citi pašvaldības saistošie noteikumi, ar visiem tā grozījumiem un papildinājumiem tiek konsolidēts, tomēr nolikuma uztveramība ir kļuvusi apgrūtinoša.

Jauns nolikums izstrādāts ar mērķi izveidot normatīvajiem aktiem atbilstošu pašvaldības pārvaldes organizāciju, uzlabot pašvaldības darbu, kā arī piedāvāt izveidot tādu pārvaldes struktūru, kas ir atbilstoša jaunievēlētās novada domes redzējumam par efektīvu un iedzīvotāju priekšā atbildīgu pašvaldības administrācijas un pārvaldes darba organizāciju. Saistošo noteikumu projektā novērstas atsevišķas nepilnības pašlaik spēkā esošajā nolikumā.

Jaunā nolikuma projekta redakcijā piedāvāts noteikt domes priekšsēdētāja vietnieku funkcijas atbilstoši viņu darbības jomai, kā arī piedāvāts precizēt komiteju funkcijas, pilnvaras un pienākumus. Atbilstoši piedāvātajai nolikuma redakcijai turpmāk katra komiteja īstenos pārraudzību pār domes izveidotajām attiecīgās nozares komisijām un attiecīgās nozares Administrācijas iestādēm. Komiteju kompetencē cita starpā būs izvērtēt attiecīgajai nozarei atbilstošo Administrācijas iestāžu un komisiju darbības efektivitāti un sagatavot priekšlikumus domei par attiecīgās nozares Administrācijas iestādes, tās struktūrvienības vai domes komisijas izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu, nelikumīgu vai nelietderīgu rīkojumu atcelšanu, kā arī direktora iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata.

Piedāvātajā nolikumā būtiskākās izmaiņas pašvaldības darba organizācijā saistītas ar pašvaldības administrācijas, atsevišķu struktūrvienību un darbinieku, kā arī iestāžu padotības maiņu. Piedāvāts precizēt iestādes Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību un darbinieku pakļautību, izveidojot trīs departamentus, kā arī mainīt pašvaldības administrācijas iestāžu padotību.

Lai nodrošinātu efektīvāku Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba organizāciju, piedāvāts izveidot Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja kā iestādes vadītāja amatu, līdz ar to nošķirot pašvaldības izpilddirektora amata pienākumus un to pildīšanu no vienas atsevišķas iestādes vadītāja amata pienākumu pildīšanas, nodrošinot, ka izpilddirektors vienlīdzīgi realizē pienākumu veikt kontroli un pārraudzību pār Ogres novada pašvaldības iestādēm. Jaunajā nolikuma redakcijā Ogres novada pašvaldības centrālo administrāciju (kā iestādi “Ogres novada pašvaldība”) vadīs izpilddirektora pirmais vietnieks.

Lai nodrošinātu efektīvāku pagastu pārvalžu darba organizāciju, piedāvāts noteikt pagastu pārvalžu institucionālo padotību izpilddirektora otrajam vietniekam.

Tā kā atsevišķas šobrīd pastāvošās pašvaldības iestādes pilda nozaru iestādēm raksturīgas funkcijas, kuru īstenošana turklāt ir attiecīgo valsts iestāžu funkcionālā padotībā, tad piedāvāts noteikt, ka tās iestādes, kas nav Ogres novada pašvaldības centrālā administrācija un nav pagastu pārvaldes un to padotībā esošās iestādes, darbojas izpilddirektora tiešā padotībā, savukārt pašvaldības aģentūras un pašvaldības kapitālsabiedrības – izpilddirektora pārraudzībā.

Jaunajā nolikuma redakcijā tiek piedāvāts veikt vairākas izmaiņas Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrā, izveidojot trīs departamentus (Finanšu departamentu, Attīstības departamentu un Administratīvo departamentu, pastāvīgās nodaļas un speciālistus). Katram no departamentiem to tiešā pakļautībā izveidotas struktūrvienības.

Atbilstoši piedāvātajam nolikuma projektam tiks mainīts darba aizsardzības pakalpojumu funkciju nodrošinājums pašvaldībā un tās iestādēs. Šobrīd pašvaldības iestādēs kopā darbojas 34 darbinieki un speciālisti, kas nodrošina tikai darba aizsardzības pakalpojumus. Turklāt ne visi no tiem nodrošina ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības pakalpojumus pašvaldības iestādēs. Kopējās izmaksas šī pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībai šobrīd sasniedz vismaz 6 179,89 euro apmērā mēnesī, t.i., vismaz 74 158,68 euro apmērā gadā (minētajās izmaksās nav iekļautas atsevišķas iestādes, par kurām precīza informācija nav iesniegta). Veicot neatkarīgu aptauju provizorisko izcenojumu noskaidrošanā, ja pašvaldības iestādēs darba aizsardzības pakalpojumus nodrošinātu uzņēmums, tad ne tikai darba aizsardzības, bet arī ugunsdrošības, civilās aizsardzības un elektrodrošības pakalpojumu izmaksas kopā gadā nepārsniegtu 48 000 līdz 60 000 euro, kas pašvaldībai nodrošinātu ne tikai profesionālus attiecīgajā jomā visaptverošus pakalpojumus, bet arī ļautu ietaupīt 20% - 35% no pakalpojumu izmaksām šobrīd. Tādējādi tiek piedāvāts optimizēt visu pašvaldības iestāžu darba aizsardzības pakalpojumu organizāciju, veicot auditu un rīkojot publisku iepirkumu minēto pakalpojumu nodrošināšanai vienkopus.

Atbilstoši piedāvātajam nolikuma projektam no pašvaldības struktūras tiks izslēgtas pašvaldības auditora funkcijas, kura kopējās izmaksas pašvaldības budžetā ir 16 560 euro.

Plānots izveidot jaunu amatu – Kvalitātes vadītājs, kura pienākumos ietilptu plānot, organizēt un vadīt kvalitātes vadības sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu pašvaldības iestādēs, nodrošināt dažādu pašvaldības nodrošināto procesu identifikāciju, izstrādāt priekšlikumus pašvaldības iestāžu procesu pilnveidošanā, optimizējot dažādus resursus, kā arī nodrošināt dokumentu un klientu apkalpošanas kvalitāti, izstrādāt pašvaldības iestāžu procesu shēmu, risku vadības plānu, u.c. Kvalitātes vadītāja izmaksas gadā būtu līdz 14 088 euro.

Atbilstoši piedāvātajam nolikuma projektam tiks mainīts personāla vadības funkciju nodrošinājums pašvaldībā un tās iestādēs. Šobrīd personāla speciālistu pienākumi pašvaldībā (visām iestādēm kopā) sasniedz 6 172 euro izmaksas, t.i., 74 064 euro gadā. Tiek piedāvāts personāla funkcijas visām pašvaldības administrācijas iestādēm nodrošināt vienkopus – Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvā departamenta Personālvadības nodaļā, nosakot trīs darbinieku skaitu šajā nodaļā (personāla vadītājs, kam iespējamā maksimālā mēnešalgas likme 1647 euro, un divi personāla speciālisti, kam iespējamā maksimālā mēnešalgas likme 1174 euro), bet pārējās pašvaldības iestādēs izslēdzot personāla vadības amata vietas. Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Administratīvā departamenta Personālvadības nodaļas darbinieku iespējamās maksimālās mēnešalgas kopā gada ietvaros veidotu 47940 euro. Tādējādi tiks samazināti personāla vadībai paredzētie budžeta izdevumi 54% apmērā.

Izveidojot Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas jauno struktūru un izvērtējot esošo darbinieku faktiskos amata pienākumus, plānots kopā likvidēt 28 amata vietas (personāla vadītājs, darba aizsardzības speciālists, iekšējais auditors, Iepirkumu nodaļas vadītājs, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs un vadītāja vietnieks, 3 atbildīgās sekretāres, pašvaldības sekretārs, Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks, Komunālās nodaļas vadītājs, Komunālo jautājumu inženieris, Komunālās nodaļas ekonomists, komunālo jautājumu speciālists, kapsētas pārzinis, kapsētas uzraugs, projektu vadītājs, Finanšu-ekonomikas nodaļas vadītāja vietnieks, galvenā grāmatveža vietnieks-finansists, materiālu uzskaites grāmatvedis, saimniecības pārzinis, galdnieks, automehāniķis, remontatslēdznieks, būvvaldes sekretārs, būvvaldes vadītāja vietnieks, Izglītības un sporta pārvaldē finanšu ekonomists, savukārt plānots izveidot 23 jaunas amata vietas (Finanšu departamenta direktors, Budžeta nodaļā papildus 1 ekonomists, Finanšu nodaļas (iepriekš: Centralizētā grāmatvedība) vadītājs, Attīstības departamenta direktors, ainavu arhitekts, papildus 1 būvju būvinženieris, papildus 1 būvvaldes speciālistu palīgs, Kancelejas vadītājs, lietvedis, 4 apmeklētāju apkalpošanas speciālisti, papildus 1 sekretārs Kancelejā, Pašvaldības īpašumu pārvaldes nodaļas vadītājs, meliorācijas speciālists, 2 pašvaldības īpašuma pārvaldes speciālisti, Administratīvā departamenta direktors, kvalitātes vadītājs, Personālvadības nodaļas speciālists, 1 personāla speciālists, Materiāltehniskās nodaļas vadītājs, papildus 1 iepirkumu speciālists. Kopējais amata vietu skaits samazināsies par 6.

Izveidojot Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas jauno struktūru, nosakot struktūrvienībā nodarbināto skaitu un izvērtējot, kādus amata pienākumus veiks nodarbinātie, attiecīgi tiem nosakot amatu saimes un amatalgu likmes saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. pantu, 2010. gada 30. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” un 2013. gada 29. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, gada budžetā kopā nepieciešami ap 1391556 euro, kas ir gandrīz par 105 tūkstošiem euro mazāk, salīdzinot ar šobrīd noteikto maksimālo amatalgu likmju robežu. Tādējādi tiks samazināti Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas nodarbināto atalgojumam paredzētie budžeta izdevumi 7% apmērā.
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības