Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Apkopoja Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"
  Publicēts: 2010-12-30  18:03:00 / Pašvaldība
 
 Ziņot redakcijai  

Kārtējais gads jau atkal veicis savu loku. Vieniem tas bijis vairāk, citiem mazāk veiksmīgs. Kāds tad īsti aizejošais 2010.gads bijis Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles novadā, «OVV» savās pārdomās aicināja dalīties pašvaldību priekšsēdētājus un pagastu pārvaldniekus.

Tātad – gada sāpe, prieks, nākotnes cerība un vēlējums.

 
Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs:
Vispirms vēlos visiem pateikt paldies par to, kas šogad paveikts katrā iestādē, bērnudārzā, skolā, pagasta pārvaldē! Paldies ikvienam darbiniekam, neatkarīgi no viņa amata, par godprātīgi padarīto ikdienas darbu.
Prieks par to, ka vēl vienu krīzes gadu visas mūsu iestādes pārdzīvojušas, par to, ka šogad mums izdevās veiksmīgi uzturēt visas esošās pašvaldības iestādes. Turklāt esam spējuši ne tikai uzturēt, bet arī nodrošināt esošās infrastruktūras attīstību, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu. Esmu gandarīts, ka domes deputāti ir atbalstījuši novada pašvaldības dalību investīciju projektos, piešķirot budžetā nepieciešamo līdzfinansējuma apjomu šo projektu realizācijai.
Patiess prieks un lepnums par Pārogrē jaunuzcelto bērnudārzu «Riekstiņš», kas nu jau veiksmīgi uzsācis darbu.
Mūsu lielākā sāpe ir ceļi. Salīdzinot ar pagājušo gadu, finansējums pašvaldības ceļiem un ielām ir samazināts 3,5 reizes! Arī šajā jomā vislielākā cerība ir uz ERAF finansējumu. Mūsu speciālisti apzinās, ka ir jāiegulda milzīgs darbs, sagatavojot tehniskos pamatojumus, lai varētu savlaikus iesniegt kvalitatīvi izstrādātus projektu pieteikumus.
Nākotnes cerība un vēlējums. Līdz šim mums izdevies sekmīgi sabalansēt sociālo budžetu, ceru, ka arī turpmāk sociālās palīdzības nodrošināšanai nepieciešamais finansējums budžetā būs pietiekamā apjomā.
Ceru, ka ar nākamā gada budžetu, lai gan tas acīmredzot būs par 1,4 miljoniem mazāks nekā šogad, spēsim ne tikai izdzīvot, bet arī kaut nedaudz augt un attīstīties.
Ļoti ceru, ka valdība būs tik saprātīga un tomēr neslēgs Ogres slimnīcu un neatņems mūsu iedzīvotājiem veselības aprūpes iespējas.
Vēlu būt savstarpēji izpalīdzīgākiem un iecietīgākiem. Dzīvojam laikā, kad savstarpējs atbalsts ir ļoti vajadzīgs, tāpēc vēlu ikvienam spēt saglabāt līdzcietību, labestību un sapratni.

 
Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Imants Balodis:
Aizvadīto gadu var uzskatīt par veiksmīgu. Vienīgā sāpe ir ziņa par 2011.gada budžeta samazinājumu ar visām no tā izrietošajām sekām.
Gada veiksme: realizēti vairāki veiksmīgi projekti, piemēram, stadiona rekonstrukcija pie Jumpravas vidusskolas, Kaibalas pamatskolas zāles piebūves rekonstrukcija, nodrošinot tās publisku pieejamību un multifunkcionālu darbību brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta un publisko pasākumu jomā. Prieks arī par energoefektivitātes paaugstināšanu Lielvārdes mūzikas skolā, Lēdmanes pamatskolā un Jumpravas vidusskolā. Mūsu novadā dzīvo arī 2010.gada populārākā ģimene Latvijā, un tie ir Zaļkalniņi, ar kuriem mēs patiesi varam lepoties.
Raugoties nākotnē, gribu novēlēt – izturēt to, kas jāiztur, un priecāties par to, kas ir, nevis bēdāties par to, kā nav. Veiksmīgu nākamo – Kaķa gadu!

 
Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Roberts Ozols:
Sāpe. Saņemts atteikums no Labklājības ministrijas reģistrēt Ķeguma novada Sociālo dienestu – pēc Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma tas faktiski nozīmē aizliegumu sniegt sociālo palīdzību. Jo nedrīkstot strādāt dienestā darbinieks ar augstāko izglītību «Sociālais pedagogs», vajagot izglītību «Sociālais darbinieks», vai vidējo izglītību sociālās aprūpes jomā. Neesot svarīgi, ka darbinieks jau daudzus gadus ir labi strādājis, pirms Rīgas birokrāti šādas prasības izdomāja. Ministriju arī neinteresē, kā palīdzību saņems cilvēki, kam tā nepieciešama. Protams, nav patīkami, kad vienkārši stulbi rīkojas valsts, kuru uzskatu par savu. Bet patiesā sāpe ir par to, ka šis nav gadījums, tā ir likumsakarība – dažādi kontrolētāji un normatīvu sacerētāji, kuriem ir tiesības, bet nav pienākumu, nekādā veidā neatbild par nodarītajiem zaudējumiem, arī strukturālās reformas uz viņiem neattiecas. Katrs, kas strādā legāli, tiek nemitīgi aplikts ar jauniem nodokļiem, normatīviem un prasībām, vienalga, vai viņš audzē kartupeļus, būvē māju vai strādā pašvaldības iestādē.
Prieks. Par spīti dažādām problēmām, ir izdevies paveikt pamata darbus gājēju celiņa izbūvei Celtnieku ielā Ķegumā, un ir pārliecība, ka pavasarī darbi tiks pabeigti un celiņš nodots ekspluatācijā. Pabeigti celiņa apgaismes līniju montāžas darbi un pieslēgts apgaismojums, kurš uzlabos situāciju tumšajos ziemas vakaros. Pateicoties piesardzīgai budžeta plānošanai un atbilstošai līdzekļu izlietošanai, finansiālā jomā gads tiks pabeigts sekmīgi un arī Jauno gadu var sagaidīt bez stresa.
Ceru, ka par spīti kārtējam līdzekļu samazinājumam arī nākamajā gadā pašvaldība spēs pildīt savus uzdevumus. Pabeigt uzsāktos projektus un iesākt jaunus, lai uzlabotu infrastruktūru un dzīves vidi novada iedzīvotājiem. Novēlu visiem līksmu, panākumiem bagātu Jauno gadu!

 
Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš:
Gada prieks. Ikšķiles novada pašvaldībai šajā gadā ir bijušas darba pilnas rokas un esam gandarīti par paveikto. Īstenojot dažādus projektus, Ikšķiles novadā jūtami paaugstinājies labklājības līmenis. Iedzīvotājiem dotas iespējas izvēlēties, kā lietderīgāk un saturīgāk pavadīt savu brīvo laiku, kur gūt jaunas zināšanas – vai doties uz šogad atklāto Dienas centru un piedalīties dažādās nodarbībās, vai smelties garīgo spēku pasākumos nesen atjaunotajā Ikšķiles tautas namā. Arī praktiskā ziņā dzīve novadā kļuvusi patīkamāka. Nu jau pusgadu pilsētas iedzīvotāji var lietot tīru un garšīgu ūdeni, kas ir bijusi neatsverama vērtība visos laikos. Pilsēta pamazām mainījusies arī vizuāli. Ikšķilē daudzas ielas ieguvušas gludu asfalta segumu, citas – skaistu gājēju un riteņbraucēju celiņu. Lielas pārmaiņas piedzīvojušas arī ēku fasādes. 1.septembrī, košās un dzīvespriecīgās krāsās tērpusies, savus skolēnus sagaidīja Ikšķiles vidusskola, savukārt 17. novembrī no jauna atdzimušais tautas nams aicināja ikvienu novada iedzīvotāju novērtēt renovācijas gaitā izdarīto.
Novada pašvaldība centusies darīt visu iespējamo, lai arī nākamajā gadā varētu turpināt iesāktos darbus, kā arī plānot jaunus projektus. Ne tikai pašvaldība, bet arī katrs iedzīvotājs šajā gadā ir ieguldījis savu artavu sava novada, savas valsts cilvēku labā. Un nav svarīgi, vai tas ir bijis labi padarīts darbs, gudrs padoms vai vienkārši pateikti jauki un mīļi vārdi.
Jauno gadu sāksim ar kādu jauku apņemšanos, kā uzlabot savu, ģimenes un sabiedrības dzīvi. Izdarīsim ko labu un strādāsim, lai izdodas ieceres īstenot! Spēku, veiksmi un veselību katram novada iedzīvotājam!

 
Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis:
Gada sāpe:Taurupes pagastā palielinājies maznodrošināto ģimeņu skaits.
Gada prieks:uzsākts darbs pie projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Ogres novada Taurupes pagasta Taurupes ciemā» par kopējo summu 413 736 latu, no kuras 85 procenti ir ERAF finansējums. Vides ministrija jau ir akceptējusi projekta tehniski ekonomisko pamatojumu.
Veikts kapitālais remonts Taurupes Tautas nama sanitārajā mezglā, kā arī veikts remonts Taurupes pagasta pārvaldes ēkas zālē.Taurupes pagastā 2010.gadā piedzimuši astoņi bērni.Aktīvi darbojušies Taurupes pašdarbnieku kolektīvi – dramatiskais pulciņš, jauktais ansamblis un jauniešu deju kolektīvs.
Vēlējums. Caur labu domu, caur atzinīgu vārdu, caur svētku vakaru lai ikviena taurupieša sirdī ienāk prieks un pārvēršas par gaismas sprīdi, kas dod spēku raženām darba dienām!

 
Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš:
Kopumā par aizvadīto gadu – pirmo gadu novadā, varētu teikt, ka tas ir bijis veiksmīgāks, kā cerēts. Protams, ja valstij iet grūti, tad arī pašvaldībām nav viegli, bet mums, bijušajiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas saņēmējiem, kopā ar Ogres pilsētu izdzīvot ir bijis vieglāk.
Gada sāpe: tas, ka valstī nav stabilitātes, neziņa, kas gaidāms rīt. Darba algu samazinājums gan valsts un pašvaldību, gan privātajā sektorā, bet jo sevišķi darba vietu trūkums vispār, ir ne tikai pasliktinājis iedzīvotāju dzīves līmeni, bet ir novedis pie daudzkārtīga parādnieku skaita un apjomīgas komunālo pakalpojumu parādu summas pieauguma, kas savukārt rada problēmas šo pakalpojumu nodrošināšanā. Tā paša iemesla radītas ir sociāla rakstura problēmu saasināšanās, sociālo pabalstu apjoma pieaugums, bērnu skaita no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm pieaugums izglītības iestādēs.
Gada prieks: krīzes apstākļiem finansiāli veiksmīgs gads. Ieņēmumi pildījušies labi, izņemot komunālo pakalpojumu ieņēmumus. Izglītības iestādēs bērnu skaits pietiekams, mūzikas un mākslas skolā pat negaidīti liels pirmklasnieku pieplūdums. Pieaugusi madlieniešu aktivitāte dažādu projektu realizēšanā un finansējuma piesaistē. Visās pašvaldības iestādēs veikti nepieciešamākie remontdarbi vai uzlabojumi, kurus paredzēts turpināt arī nākamajā gadā. Madlienas uzņēmēji turpina strādāt, nodrošinot darba vietas daudziem Madlienas iedzīvotājiem.
Novēlējums. Lai mums visiem kopā savu pagastu izdodas veidot tādu, par kādu sapņojam un vēlamies to redzēt!

 
Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ronis:
Gada sāpe: deputātu divkosība – pirmsvēlēšanu solījumi un pēcvēlēšanu rīcība.
Gada prieks: Suntažu pils atdzimšana jaunā, svaigā izskatā, kā arī ar Nīderlandes fonda palīdzību un iedzīvotāju atsaucību veiktie sakārtošanas – labiekārtošanas darbi Suntažos, laipa – tiltiņš pār Abzes upi, gulbīšu dīķis, katoļu baznīcas apkārtnes sakārtošana un Mājas 2 veiktais kāpņu telpas remonts ar ārdurvju nomaiņu.
Nākotnē cerēsim uz daudziem maziem projektiem un ciema iedzīvotāju atsaucību, ar kuru palīdzību sakārtot mūsu apkārtni. Novēlu laimīgu, veselīgu Jauno gadu!

 
Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne:
Gads ir pagājis, un visas sāpes izsāpētas, tāpēc nav jāskatās atpakaļ un jāatceras sliktais. Kas pagājis – pagājis!
Prieks, ka atjaunots mūsu Tautas nams! Ceram, ka varēsim turpināt iesāktos darbus – pabeigt skolas siltināšanu un uzsākt ūdenssaimniecības sakārtošanu pagastā. Mums, meņģeliešiem, novēlu priecāties par to, kas ir, un nebēdāt par to, kā nav. Ja būs ticība, cerība un mīlestība pret otru, tad viss arī mums būs!

 
Lauberes pagasta pārvaldes vadītājs Ārijs Plūģis:
Slikto jau negribas atcerēties, bet ļoti sāpīgs bija gadījums ar Lauberes pamatskolas dedzināšanu, jo varējām palikt bez savas mācību iestādes. Vēl joprojām ir palicis neatbildēts jautājums – kāpēc to kādam vajadzēja darīt?
Prieks, ka varējām saremontēt skolas sporta zāli un citas telpas. Pietika arī līdzekļu kultūras nama iekštelpu remontiem.
Jaunajā gadā uzsāksim ūdens projekta realizāciju.
Turpmāk, lai būtu labāk kā iepriekš, būsim optimisti!

 
Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pļavnieks:
Sāpe. Iedzīvotājiem turpinās «jostas savilkšana», darba vietu trūkums, pieaug dažādi maksājumi un attiecīgi – parādu slogs.
Prieks. Pašvaldībās uzlabojas infrastruktūra, realizējot projektus ar ES finanšu piesaisti. Arī Ogresgalā šis process turpinās – šogad sāka darboties jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, notiek Tautas nama rekonstrukcija, ir jaunas iestrādes turpmākajiem gadiem.
Vēlējums. Lai nezūd izturība un ticība saviem spēkiem, lai negācijas nevalda pār labajām domām, kuras stiprina mūsu garu un veselību, lai mierīga ziema un cerīgs pavasaris!

 
Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Ikaunieks:
Atkal gads riņķī. Šis ir laiks, kad cilvēki atskatās uz aizvadīto laiku un izdara secinājumus. Laiks, kad cilvēki daudz ko apņemas. Gribas atskatīties uz pagājušo gadu, kāds tas ir bijis. Patīkami apzināties, ka labo darbu un notikumu ir bijis vairāk kā slikto.
Vispirms pieminēšu labos darbiņus. Ir notikusi ūdensvada rekonstrukcija apmēram trīs kilometru garumā. Un nu mums pagastā ir tīrs, dzidrs ūdens, ar ko iedzīvotāji ir ļoti apmierināti. Ar stipendiātu palīdzību tika atjaunota skolas ārpuse, izdarīti daudzi darbiņi pagasta sakopšanā un remontēšanā.
Pēdējais un patīkamākais notikums bija oranžā autobusa saņemšana no Latvijas – Šveices sadarbības programmas. Saņēmām «MERCEDES SPRINTER» markas autobusu, kurā paredzētas 19 pasažieru vietas. Autobusiņš sāks bērnu pārvadāšanu ar Jauno gadu.
Gada sāpes nav. Ir tikai negatīva tendence pieaugt parādiem par komunālajiem maksājumiem un zemes maksājumiem.
Vienmēr kā piemēru cerībai esmu ņēmis citātu: «Cerību nevar iznīdēt gluži kā nezāli: tā aug, kur grib. Niecīga starp bruģakmeņiem un betonu ar maziem ziediņiem maigās krāsās. Jau bieži samīta, uz laiku aizmesta prom. Tā neaprēķināmi aug atkal jauna citā vietā. Nezāles nezūd.» (A. Šteinvarte)
Tāda arī ir mana nākotnes cerība – nekad nepadoties un cīnīties par savu vietu zem saules! To es arī iesaku pagasta iedzīvotājiem – būt aktīvākiem un cerīgākiem! Un, protams, vēlējums pagasta jaunajām ģimenēm – sasparoties un radīt pēcnācējus!

 
Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Sirsonis:
Gada sāpe. Nespēja valsts mērogā joprojām saprātīgi un godīgi vienoties, lemt par Latvijas valsts turpmāko attīstību un valsts iedzīvotāju nākotni. Nespēja ieklausīties un uzklausīt citu viedokļus savu ambīciju vai arī pašreizējo apstākļu neizpratnes dēļ.
Gada prieks. Neraugoties uz valsts ekonomisko situāciju, pagastā un pašvaldībā tiek realizēti iedzīvotājiem svarīgi un noderīgi projekti, piemēram, Akas ielas rekonstrukcija 470 metru garumā Ķeipenē.
Prieks, ka cilvēku sirdis ir kļuvušas līdzcietīgākas, sirsnīgākas un cilvēki viens otram vairāk palīdz grūtos brīžos. Ļoti labs piemērs – iedzīvotāju ziedojumi Latvijas slimajiem bērniem.
Nākotnes cerība, ka mūsu valsts politiķiem un cilvēkiem, kuri spēj ietekmēt valsts politisko un ekonomisko dzīvi, nāks apgaismība, kā to godīgi un saprātīgi paveikt.
Pagasta un Latvijas iedzīvotājiem novēlu garā nepadoties, vēlēt viens otram labas, gaišas domas. Atcerēties, – ja gribam lai mūsu apkārtnē viss mainās uz labo, – vispirms mainīsimies mēs paši! Katrs godprātīgi veiksim savu darbu, ar cieņu un sapratni izturēsimies pret citiem, neskaudīsim, ja kaimiņam sokas labāk, un lūgsim pie sevis, lai tas viss piepildās!

 
Krapes pagasta pārvaldes vadītāja Inese Sondore:
Gada sāpe – iedzīvotāju sociālais stāvoklis šā gada laikā ir strauji pasliktinājies. Pabalstos esam izmaksājuši gandrīz trīs reizes vairāk kā iepriekšējos gados. Gribētos lielāku atbalstu uzņēmējiem no valsts, lai veicinātu uzņēmējdarbību valstī.
Gada prieks – pateicoties novada atbalstam, esam tikuši pie sporta kompleksa (sporta zāles un vairākiem laukumiem), kurus labprāt izmanto pagasta iedzīvotāji un viesi. Nākamā gada sākumā saņemsim jaunu autobusu skolēnu pārvadāšanai. Kopā ar novada speciālistiem ir uzsākts darbs pie ūdenssaimniecības projektiem. Esam priecīgi par astoņiem šogad dzimušiem Krapes pagasta iedzīvotājiem.
Cerēsim, ka nākamais gads būs labāks par iepriekšējo! Lai Jaunajā gadā nepietrūkst mīlestības un gaišu cerību, darbos nepagurst rokas un domas!

 

 
Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja Līga Zariņa:
Viena no sāpēm – mūsu iedzīvotāju lielais aizbraucēju skaits, kad darba un citas dzīves meklējumos projām dodas ne tikai kāds no ģimenes, bet visa ģimene, tajā skaitā bērni, kas liecina par to, ka viņi ne tik ātri atgriezīsies. Otra lielākā sāpe – straujā sociālā līmeņa pazemināšanās. Ļoti palielinājies mazturīgo un maznodrošināto ģimeņu un personu skaits, kuriem jānāk uz sociālo dienestu pēc sociālās palīdzības. Gada prieks: neraugoties uz sarežģīto situāciju valstī, Lielvārdes novada pašvaldība ar ES projektu palīdzību ir ieguldījusi milzīgus finanšu līdzekļus Jumpravas pagasta attīstītībā – stadiona rekonstrukcijā, vidusskolas siltināšanā. Milzīgs prieks par Jumpravas iedzīvotājiem, kuri novērtē savu un citu līdzcilvēku darbu, kuri aktīvi apmeklē Jumpravā rīkotās izstādes, koncertus un pasākumus.
Novēlu daudz mīlestības, jo mīlestībā rodas spēks, kas rada brīnumus, kas palīdz paveikt lielas lietas un dod cerību. Novēlu pacietību un izturību, būt saprotošiem un atrast sevī piedošanas spēku par kāda neizdarību, par nepateiktu vārdu, par...
Priecīgu un labu nākamo gadu!

 
Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Laganovskis:
Pagasta cilvēki ir un būs lielākā pagasta vērtība, tāpēc gan gada prieks, gan gada sāpe mūsu pagastā saistās ar pagasta iedzīvotājiem.
Gada prieks: par spīti ekonomiski grūtajam laikam pagasta cilvēkos nav izzudusi vēlme aktīvi darboties, uzlabot savu dzīves vidi un priecāties par katra mūsu līdzcilvēka veiksmi un panākumiem. Lēdmanes pagastā šī gada prieks un arī lepnums noteikti ir cilvēki, kuri ar nesavtīgu darbu un savu būtību nesuši pagasta vārdu visā Latvijā – Lolita Garklāva, kura kļuva par Kristāla kurpes īpašnieci Latvijas avīzes organizētajā konkursā Gada sieviete – 2010. nominācijā Sieviete – ģimenes stiprinātāja, jo viņa ģimenes mīļumu un sirds siltumu devusi septiņiem audžubērniem; Romualds Zarembo, kurš šajā gadā Lāčplēša dienā kļuva par Triju Zvaigžņu ordeņa Sudraba 2.pakāpes goda zīmes īpašnieku par nesavtīgu darbu sabiedrības izglītošanā un kultūras dzīves veicināšanā; Viktorija Ekimāne, kura šogad nosvinēja 101.jubileju un savos ievērojamos gados joprojām spēj parūpēties par sevi un interesējas par pagastā notiekošo.
Gada sāpe. Kopš gada sākuma pagasta cilvēkiem vairs nav iespējams saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus pagastā, kā tas bija līdz novada izveidošanai – reģistrēt laulību, bērniņa dzimšanu, tuvinieka miršanu. Pagasta cilvēkiem šīs lietas jādodas risināt uz Lielvārdes novada domi, bet satiksmes jautājumu, lai cilvēki varētu ērti aizbraukt uz Lielvārdi un atgriezties mājās, nevaram atrisināt. Sāpe ir arī sliktā ceļa kvalitāte, pa kādu cilvēkiem jābrauc līdz Lielvārdei, un šobrīd tam nav risinājuma.
Katram Lēdmanes pagasta iedzīvotājam ir sava nozīme un sava vērtība pagasta dzīvē, tāpēc novēlu viņiem nākamajā gadā sajust atbalstu, rūpes un draudzīgu attieksmi vienam pret otru un patiesu mīlestību no saviem tuvākajiem un apkārtējiem.

 
Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Artihoviča:
Lielākais prieks mūsu pagastā ir par aktīviem, atsaucīgiem un darboties gribošiem un varošiem cilvēkiem, kuri arī šajā gadā, neskatoties ne uz ko, ir darbojušies kultūras dzīvē, priecējuši mūs visus visdažādākajos pasākumos, kā arī savu māku rādījuši ārpus pagasta robežām – sieviešu koris «Pērles» Latgales Dziesmu svētkos Daugavpilī, vidējās paaudzes deju kolektīvs VII Vidējās paaudzes deju svētkos «Līklocis» Valmierā, koris «Volante» Dziesmu un deju svētkos «Nāc gavilēt pie Daugavas», pūtēju orķestris un bērnu deju kolektīvs X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kā arī visi kolektīvi Ķeguma novada svētkos. Aktīvi ir bijuši arī 54.Inženiertehniskā bataljona zemessargi, kuri Birzgalē atjaunoja I pasaules kara karavīru kapus.
Gada sāpe birzgaliešiem, tāpat kā citiem mūsu valstī, ir bezdarbs un krīze, bērnu vecāku aizbraukšana no Latvijas.
Lai Jaunais gads ir negaidītu pārsteigumu, laimīgu nejaušību, patīkamu atklājumu pilns! Lai tas bagāts ar spožām idejām, drosmīgiem lēmumiem, pozitīvām pārmaiņām!

 
Rembates pagasta pārvaldes vadītājs Juris Pūpols:
Vissāpīgākā lieta, kas, manuprāt, sāp ne tikai mūsu novadā, bet visā Latvijā un pat pasaulē, ir ekonomiskā krīze. Jācer vien, ka tā neaizēnos mūs 2011.gadā un ļaus mums būt pašiem – aktīvi darboties un radīt prieku no tā, kas mums būs.
Nebija viegls šis gads arī Rembates iedzīvotājiem un pagasta pārvaldei. Pagasta pārvaldes ēkā tika veikts remonts, kurš ilga vairāk kā piecus mēnešus – no aprīļa beigām līdz oktobra vidum. Sākotnēji paredzēto darbu plāni un apjomi bija ļoti pavirši sastādīti, bez telefona un interneta tīkliem, bez apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas. Remontu sarežģīja arī tas, ka netika aptvertas visas telpas un tādēļ daļai ēkas šobrīd ir jauna elektroinstalācija, bet neremontētajās telpās palika vecā. Veicot šādu nopietnu ēkas remontu, vajadzēja padomāt arī par ventilāciju un vecā apkures katla nomaiņu.
Ne visai veiksmīga, manuprāt, bija šajā gadā Ķeguma novadā kultūras darba reorganizācija – novada kultūras līdzekļu apvienošana un koncentrēšana «kultūras ministra» rokās. Tā rezultātā Ķeguma novadā pasākums par godu valsts svētkiem novembrī par maksu bija vienīgi Rembates pagastā.
Šā gada jūnijā Ķeguma novada domes sēdē, saskaņā ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas atļauju izveidot Rembates pagastam un Tomes pagastam kopīgu pagasta pārvaldi, tika pieņemts lēmums «Par kopējas pagasta pārvaldes izveidošanu un Rembates pagasta pārvaldes nolikums». Minētā lēmuma rezultātā pieauga mani darba pienākumi, sarūgtina tas, ka darba samaksa tika atstāta iepriekšējā gada līmenī.
Tomes tautas namam tika veikta inženierkomunikāciju un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija. Tika uzstādītas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ierīces. Man nav skaidrs, kāpēc iekārtu jauda paredzēta 1,5 kubikmetriem diennaktī, ja mēnesī tiek patērēti pieci līdz astoņi kubikmetri ūdens. Kāpēc kopējam kanalizācijas tīklam netika pieslēgta netālu esošā katlu māja?
 
Cienīsim sevi, savu zemi, tad arī citi mūs cienīs! Šeit ir mūsu mājas! Cilvēks, tāpat kā augs, atrauts no savām saknēm, novīst! Padomāsim par to! Novēlu mums visiem labu veselību, savstarpēju sapratni un ticību rītdienai!
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības